photo: Světla Malinová

Galerie Holešovická Šachta (Prague), speciální poděkování Hana Pelánková 

CZ/ Krátká historie lidstva - cetky, lesk a hravost

Krátká historie lidstva je soubor kreseb, které byly vystavené na stejnojmené výstavě v Holešovické šachtě. Na první pohled ruznorodé obrazy, které vytváří celek a přímo se odkazují na knihu izraelského antropologa Yuvala Noah Harari, ve které autor zjednodušeně a srozumitelně popisuje historii lidstva od paeolitu po součastnost. Soubor kreseb se odkazuje k mojí návštěvě Jižní Ameriky, kde jsem navšívila vykopávky a jeskyně s prehistorickými malbami a kresbami. Tento princip stylizace kresby, redukovaný na několik přesně daných tahů, se stal pro tuto sérii zcela klíčovým. Dříve pečlivě prokreslené figury se proměnily v jednoduché a plošně stylizace, reduktivní přístup spíše odkazuje k danému tématu - lidstva a jeho vlastní historie, která je nám všem společná. Tyto figury byly doplněny o lustry - světlo, jako představitel lidského pokroku vpřed, zpět - pokud se na to podíváme z pohledu autora knihy. Tématem lidstva ve svých počátcích se zabývám po celou výstavu. Vyšívané ruce a nápisy, odkazují k primitivní formě lidství. Způsob existence člověka, historické problémy a formy společnosti se opakují donekonečně, tedy většina textů lze aplikovat na homo sapiens tak i na člověka podoby dnešní. Nedílnou součástí je myšlenka sdílené, kolektivní minulosti, se kterou jsem pracovala i ve svych předchozích souborech. V některých obrazech "Krátké historie lidstva - cetky, lesk a hravost" je historie sociální struktury vyjádřena pouze gesty a pohyby, které jsou divákovi představovány postavami zobrazenými v inscenovaných scénách.

ENG/ A Brief History of Humanity - Trinkets, Gloss and Playfulness

The short history of mankind is a set of drawings exhibited together which, at firstglance, might not seem entirely related . I openly address the book of the same nameby Israeli anthropologist Yuval Noah Harari, in which the author, in a simplified andcomprehensible way (for the general public), describes the history of mankind from the Paleolithic times until today. This book accompanied me while traveling across South America, where I happened to visit prehistoric excavations and caves with pre- historic paintings and drawings. This principle of stylization of the drawing, reduced to a few precisely given strokes, is also used in my work. A set of drawings was creat- ed in which I mix prehistoric drawing with realistically drawn chandeliers - light, as a representative of human progress forward, back - if we look at it from the perspective of the author of the book. I deal with the topic of humanity in its beginnings in the whole exhibition. I embroidered hands with inscriptions referring to both the primitive forms of human beings, and the present day as well. The way of existence of man, hisproblems, and the forms of society are repeated indefinitely, so all the terms used canbe applied to homo sapiens as well as to the beings we are today. Part of my thinking is also contemplating the form of a shared past that I work with in my recent works. In some of the paintings of "The Short History of Mankind - trinkets, gloss and play- fulness", the history of social structure is only expressed through gestures and move-ments that are presented to the viewer by figures shown in staged scenes.